Welcome to wtzbielanka.pl   Click to listen highlighted text! Welcome to wtzbielanka.pl Powered By GSpeech

Przerwa wakacyjna

Bielanka, 02. 07. 2020 r.

Drodzy Rodzice!

Informujemy, iż w dniu 6 lipca 2020 roku w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance rozpoczyna się przerwa wakacyjna, która będzie trwała 3 tygodnie, czyli do dnia 24 lipca 2020 roku.

Życzymy dużo zdrowia oraz udanego, bezpiecznego wypoczynku.

Po przerwie wakacyjnej przywozy i odwozy będą nadal odbywały się na zmianę w cyklu tygodniowym. Gdyby pojawiły się w tej kwestii nowe rekomendacje będziemy informować telefonicznie.

Zajęcia będą nadal prowadzone w warunkach ostrego reżimu sanitarnego i zgodnie z Procedurą postępowania w celu zapobiegania zakażeniom korona wirusem i postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia obowiązującą w WTZ w Bielance, która znajduje się na dole tego artykułu.

Udział Państwa dziecka/podopiecznego w zajęciach WTZ w Bielance będzie uzależniony od Państwa decyzji. Prosimy jednak o ponowne zapoznanie się z procedurą, rozważenie wszelkich „za” i „przeciw” oraz wzięcie pod uwagę możliwości psychofizycznych dziecka/podopiecznego i możliwości stosowania się do obostrzeń sanitarnych.

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych nieobecności i dostarczenie usprawiedliwienia drogą pocztową lub elektroniczną.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM KORONA WIRUSEM
I POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

OBOWIĄZUJĄCA W WTZ W BIELANCE

(Na podstawie rekomendacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z dnia 20.05.2020 r.)


1. Zajęcia w WTZ w okresie trwania stanu epidemii prowadzone są z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego:


1) pracownicy i uczestnicy mają dostęp do środków ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, płyn dezynfekcyjny, maseczki, fartuchy – pracownicy),
2) w widocznych miejscach znajdują się instrukcje mycia i odkażania rąk,
3) pracownicy i uczestnicy mają do dyspozycji płyn do dezynfekcji rąk,
4) ogólnodostępne są ręczniki papierowe i mydło,
5) wyjście do toalety odbywa się pod nadzorem instruktora, który czuwa nad prawidłowym myciem rąk,
6) codziennie odbywa się dezynfekcja drzwi, klamek, blatów, szafek, toalet, armatury, koszy na śmieci, telefonów, klawiatury komputerów, myszek, wyłączników świateł, krzeseł,drzwi i klamek w samochodzie oraz innych miejsc i przedmiotów narażonych na częste dotykanie,
7) wprowadza się zakaz noszenia biżuterii, zegarków i bransoletek przez pracowników i uczestników,
8) wprowadza się zakaz przynoszenia przez uczestników do WTZ telefonów komórkowych, maskotek, zabawek i wszelkich innych przedmiotów, które nie są absolutnie niezbędne,
9) odzież wierzchnią, obuwie, torebki, plecaki, parasole, torebki – nerki itp. uczestnicy pozostawiają w szafach na korytarzu, nie wnoszą ich na salę,
10) środki ochrony osobistej wyrzucane są do specjalnie oznaczonych koszy,
11) wprowadza się zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na blatach i powierzchniach ogólnodostępnych,
12) śniadanie spożywane jest przez każdą grupę we własnej pracowni,
13) herbata i kawa przygotowywane są i dostarczane na pracownie przez instruktora grupy gospodarstwa domowego,
14) naczynia wielorazowe myte są w zmywarce (załadunek zmywarki – instruktor),
15) naczynia jednorazowe wyrzucane są do specjalnych koszy,
16) w każdej grupie prowadzone są zajęcia o zasadach przestrzegania higieny i konsekwencjach jej nieprzestrzegania,
17) wszystkie pomieszczenia są codziennie wietrzone, w miarę możliwości nawet kilkakrotnie w ciągu dnia,
18) przed wejściem do samochodu WTZ ( w przypadku przywozu) i przed wejściem do budynku WTZ (w przypadku samodzielnego dojazdu) uczestnikom mierzona jest temperatura (klauzula informacyjna – załącznik nr 1). Brak zgody spowoduje niemożność uczestniczenia w zajęciach. Pomiary temperatury nie będą rejestrowane, przechowywane ani w inny sposób przetwarzane. Temperatura 37,5 °C i wyższa uniemożliwia udział w zajęciach.
19) przed wejściem do budynku WTZ pracownikom mierzona jest temperatura(klauzula informacyjna – załącznik nr 2). Temperatura 37,5 °C i wyższa uniemożliwia pracę.
20) pracownicy w trakcie przywozu i odwozu obowiązani są zasłaniać nos i usta,
21) uczestnicy w trakcie przywozów i odwozów powinni w miarę możliwości zasłaniać nos i usta,
22) każda wchodząca do budynku WTZ osoba ma obowiązek zdezynfekować ręce.

2. W pierwszym dniu wznowienia zajęć każdy pracownik i uczestnik WTZ składa oświadczenie (załącznik nr 3) , że w ciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej korona wirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub kwarantannie. Zobowiązuje się także do niezwłocznego informowania WTZ o zmianie tej sytuacji i od tego momentu pozostaje w domu..
3. Osoba (pracownik lub uczestnik), która w ciągu ostatnich 14 dni miała kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej korona wirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub kwarantannie lub zaobserwowała u siebie objawy mogące wskazywać na możliwość zakażenia korona wirusem pozostaje w domu i niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki (telefoniczny kontakt z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną i oddziałem zakaźnym).
4. W przypadku wystąpienia u pracownika lub uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu odizolowanie tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Miejsce izolacji może znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu lub takim miejscu, aby odległość od innych osób wynosiła 2 m ze wszystkich stron. Jeżeli to możliwe, osoba ta powinna założyć osłonę nosa i ust. W przypadku uczestników należy zawiadomić rodziców/opiekunów i ustalić sposób i czas transportu tej osoby do domu. W przypadku pracowników należy polecić powrót do domu transportem indywidualnym. W dalszej kolejności należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się do wydanych przez nią instrukcji. Jeśli to możliwe, należy sporządzić listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt w placówce, a także miejsc, w których przebywała i poddać te miejsca czyszczeniu lub dezynfekcji.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika lub uczestnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem należy wykonać pomiar temperatury.
6. Pracownik lub uczestnik, u którego stwierdzono zakażenie korona wirusem, nie może być dopuszczony do pracy lub zajęć.
7. Pracownik nie wykonujący bezpośredniej pracy z uczestnikami ogranicza kontakty z nimi do niezbędnego minimum.
8. Pracownik pracujący bezpośrednio z uczestnikami obserwuje stan ich zdrowia, a w razie wątpliwości informuje o tym fakcie kierownika WTZ i kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami.
9. Komunikacja z rodzicami, opiekunami odbywa się na dotychczasowych zasadach, z zaznaczeniem, że rodzice zobowiązują się być dostępni pod telefonem w godzinach przywozów na wypadek konieczności poinformowania ich, że uczestnik nie może być zabrany do WTZ i musi wrócić do domu.
10. Na teren WTZ wstęp mają tylko osoby zatrudnione i uczestnicy oraz, w razie absolutnej konieczności, osoby niezbędne do zachowania ciągłości pracy i bezpieczeństwa w WTZ.
11. Zajęcia prowadzone są w budynku WTZ i w najbliższym jego otoczeniu w granicach posesji i przyległego boiska.
12. Zawieszone zostają wszystkie zajęcia poza siedzibą WTZ oraz trening ekonomiczny gotówkowy, zajęcia komputerowe, trening kulinarny. Trening higieniczny zostaje ograniczony do zajęć szczególnie związanych z higieną niezbędną w czasie pandemii.
13. Uczestnicy poszczególnych grup pozostają po swojej stronie sali, a także nie przechodzą na inne sale.
14. Preferowane są zajęcia z użyciem pomocy nadających się do dezynfekcji. Inne prace powinny być przechowywane w wyznaczonym dla każdej osoby miejscu, bez kontaktu z pracami innych osób.
15. Uczestnicy powinni przybywać na zajęcia codziennie w świeżej odzieży i codziennie po zajęciach poddawać ją praniu.
16. Rada Programowa, dokonując oceny możliwości psychofizycznych uczestników i opierając się na dotychczasowych ocenach, podejmie decyzję co do możliwości dostosowania się poszczególnych osób do wymagań reżimu sanitarnego i możliwości ich uczestnictwa w zajęciach.
17. Dla osób, które pozostaną w domu, w dalszym ciągu na stronie internetowej publikowane będą propozycje zajęć.
18. Rada Programowa podejmie decyzję co do warunków przywozów i odwozów uczestników.
19. Uczestnik, rodzic, opiekun w dniach poprzedzających wznowienie zajęć odbiera w WTZ lub drukuje ze strony www.wtz.bielanka.pl formularze oświadczenia, zgody na pomiar temperatury oraz klauzuli informacyjnej. Podpisane oświadczenia oraz zgodę dostarcza do WTZ najpóźniej w momencie rozpoczęcia zajęć pierwszego dnia.
20. Decyzje Rady Programowej oraz obowiązujące procedury będą aktualizowane na bieżąco wraz ze zmianami przepisów w tym zakresie.

…………………………. ………………………….
(data) (podpis)

 

 

Załącznik nr 1


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA WTZ


Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L.2016.119.1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance 25,
38-311 Szymbark, tel. (18) 3531704, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem Ochrony Danych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance jest:
P. Krystyna Szpyrka
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. (18) 353 17 04

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance Pani/Pana dane osobowe w postaci pomiaru temperatury przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) oraz art. 9 ust.2 lit. i (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi) RODO;

Dane osobowe Pani/Pana nie będą rejestrowane, gromadzone, przechowywane, udostępniane, ani w inny sposób przetwarzane.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Osobom, których dane są przetwarzane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Udostępnione dane Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.


Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną.


………………………………………………….

(data i podpis)

 

 

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKA WTZ

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance 25,
38-311 Szymbark, tel. (18) 3531704, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem Ochrony Danych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance jest:
P. Krystyna Szpyrka
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. (18) 353 17 04

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance Pani/Pana dane osobowe w postaci pomiaru temperatury przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b (wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez administratora), lit. g (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym) , lit. h (przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy) i lit. i (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w powiązaniu z art. 207 i art. 211 pkt 7 kodeksu pracy.


Dane osobowe Pani/Pana nie będą rejestrowane, gromadzone, przechowywane, udostępniane, ani w inny sposób przetwarzane.

Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Osobom, których dane są przetwarzane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Udostępnione dane Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną.


………………………………………………….
(data i podpis)

 


Załącznik nr 3


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam(em) kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej korona wirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub kwarantannie.


…………………………. ………………………….
(data) (podpis)

 


OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania WTZ w Bielance o zmianie sytuacji i od momentu kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej korona wirusem lub podejrzaną o zakażenie lub przebywającą w izolacji lub kwarantannie pozostanę w domu.

…………………………. ………………………….
(data) (podpis)

 

{gallery}zdjecia/2020/81{gallery}

 

 

Odsłony: 29
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech