WTZ w Bielance poszukują pracownika na stanowisko rehebilitant


1. Niezbędne wymagania:
a) wykształcenie policealne o kierunku fizjoterapia lub
b) wykształcenie wyższe o specjalności rehabilitacja, gimnastyka lecznicza, gimnastyka korekcyjna lub
c) wykształcenie wyższe o kierunku wychowanie fizyczne ,
z zastrzeżeniem, że posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe wskazane
w suplemencie dyplomu uprawniają do wykonywania zadań określonych w zakresie czynności właściwym dla tego stanowiska.

2. Mile widziane:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
c) kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji dla uczestników w zakresie rehabilitacji fizycznej,
b) dokonywanie oceny efektów rehabilitacji w zakresie rehabilitacji fizycznej,
c) sprawowanie opieki nad uczestnikami warsztatów,
d) prowadzenie zajęć z zakresu rehabilitacji fizycznej zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji,
e) prowadzenie zajęć w ramach treningu ekonomicznego,
f) prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych,
g) udział w organizacji zajęć dodatkowych,
h) udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne,
i) prowadzenie dokumentacji,
j) prowadzenie treningu higienicznego,
k) przygotowywanie uczestników do zajęć dodatkowych o charakterze sportowym,
l) przygotowywanie zajęć oraz stanowiska ćwiczeń uczestników,
m) opieka przy przywozach i odwozach uczestników na zajęcia wg harmonogramu,
n) współpraca z instruktorami, psychologiem i doradcą zawodowym,
o) współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu rehabilitacji,
p) i inne zgodnie z opisem stanowiska.

4. Warunki zatrudnienia:
a) umowa o pracę,
b) 1 etat (tj.40 godzin tygodniowo),
c) wynagrodzenie od 2 600,- brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji proszę dostarczyć do Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Bielance w terminie do 30.09.2019 r.

Osoby do kontaktu: Mirosława Bedryło
Krystyna Szpyrka

tel./fax (18) 353 17 04
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Bielanka 25
38-311 Szymbark

Odsłony: 576